Torsdag 24. november, 17.30 - 21.00

Kretsting 2022

Det blir servering av pizza, kaffe, brus og te.

Kretsting skjer på Birkeland menighetshus, Øvsttunvegen 29, 5223 Nesttun. Der er parkering, eller så kan man ta kollektivtransport, med 5-10min å gå.

Saksliste kretsting:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Orienteringer
4. Temaer på påvirkningstorg
4.1 Kretsens terminliste for 2023
4.2 Syklus for valg til kretsstyret
4.3 Roverarbeid
4.4 Vekst
4.5 VM i speiding

5. Vedtakssaker
5.1 Kretsens terminliste for 2023
5.2 Budsjett 2023

6. Avslutning

Saksfremstillinger
Sak 4: Påvirkningstorg
Kretsstyret ser for seg at vi setter opp stasjoner hvor de forskjellige temaene kan diskuteres. Slik kan delegatene på kretsting selv bestemme seg for i hvilke saker de har størst engasjement og bidra der. Delegatene kan fritt gå fra stasjon til stasjon og delta i diskusjonen. På alle stasjonene vil det være representanter for kretsstyret, eller kretskontoret.

Etter påvirkningstorget tar kretsstyret med seg innspillene videre i arbeidet frem mot årsmøtet for de sakene som ikke naturlig hører under vedtakene på dette kretstinget.

Tema 4.1 Kretsens terminliste for 2023
Kretsstyret har laget en terminliste med forslag til aktiviteter for 2023. Denne er kanskje ikke utfyllende. Vi ønsker tilbakemeldinger på hva kretsen skal tilby. Har noen forslag til andre arrangementer eller mener at noen av våre arrangementer ikke er nødvendig? Kanskje gruppene ønsker mer av noe og mindre av noe, samt når på året ting skal arrangeres så vil vi gjerne ha innspill på dette her.

Tema 4.2 Syklus for valg til kretsstyret
Siden tidlig på 2000-tallet har hele kretsstyret stått på valg samtidig. I de senere år har vi sett at vi har fått store utskiftninger og lite kontinuitet i styret ved enkelte valg. Styret vurderer å gå tilbake til tidligere valgsystem hvor kretsleder og visekretsleder velges annet hvert år, slik at ikke disse blir ny i styret samtidig. Samtidig vurderes å velge halvparten av styremedlemmene etter samme modell. Begge valgmåtene har sine fordeler og sine bakdeler. Kretsstyret ønsker å høre kretstingets tanker rundt dette for eventuelt å gjøre endringer på årsmøtet.

Tema 4.3 Roverarbeid
Kretsstyret er opptatt av å ha et godt tilbud til kretsens rovere. Vi har opp gjennom årene hatt forskjellige rovertilbud av forskjellig karakter. Rovernes Beredskapsgruppe, Øyvokterne, Fjellgruppen, Roverombudet, ELFUL, Studentspeidere er alle tilbud som kretsen har hatt for rovere opp gjennom årene. Noen av disse har vært organisert som egne speidergrupper, noe som igjen har medført doble medlemskap, som egentlig ikke er ønskelig.

Rovere er ikke en ensartet gruppe med bare felles interesser, men alle interessefelter har det til felles at de ønsker sosiale arrangementer. Kretsstyret vil presentere Rovertjenesten - et tilbud som vil samle alle tilbud under en sosial paraply, og ønsker tilbakemeldinger på kretstinget.

Tema 4.4 Vekst
Kretsen har siden 1. juni 2021 hatt en egen stilling med fokus på vekst. Resultatene fra denne satsingen er svært gode og kretsstyret foreslår å fortsette denne stillingen i 2023, slik budsjettet viser. Her kan dere komme og snakke med Cecilie og diskutere vekst, få innspill eller melde interesse for å få hjelp.

Tema 4.5 VM i speiding
Å få arrangert kretsens viktige arrangementer er ikke alltid like lett. Bjørgvin KM har god erfaring med å la Bymanøver gå på omgang mellom gruppene. Dvs. at noen grupper får ansvar for Bymanøver sammen hvert år, og så går det på rundgang, slik at det da er ca. 4 år til neste gang de er med å arrangere Bymanøver. Kretsstyret ønsker en lignende løsning for VM i speiding, og ønsker å lufte ideen med kretsens grupper på kretsting. Et eventuelt vedtak vil komme på årsmøtet.

Sak 5: Vedtakssaker
Sak 5.1 Kretsens terminliste for 2023
Kretsstyret legger frem forslag til terminliste. Se eget dokument på kretsens nettsider.

Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
Terminliste for 2023 godkjennes.

Sak 5.2 Budsjett 2023
Kretsstyret legger frem forslag til budsjett for 2023. Se eget dokument på kretsens nettsider.

Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
Budsjett for 2023 vedtas.

Annonse
Vannkanten bingo