Fredag 13. november - Søndag 15. november

[NSF] Speidertinget 2020

Speidertinget er forbundets øverste myndighet, og har ordinært møte hvert annet år.

Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i forbundet
og kretsene/korpsene, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen, korpsledere/-sjefer og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, to valgte representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets Roverforum. Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets møter.

Alle ledd i organisasjonen kan sende observatører til Speidertinget.

Speidertinget behandler:

årsmeldinger for de to foregående årene og rapporter
regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
arbeidsplan for de to påfølgende årene
budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent
valg av speidersjef, visespeidersjef, øvrige medlemmer av Speiderstyret, to ordstyrere for kommende speiderting, valgkomite, lovutvalg, revisor, møtereferenter og to personer til å undertegne protokollen, representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
lovforslag
godkjenning av korpsavtaler
innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret

Mer info kommer på nettsidene til nsf, link i bunnen av siden.

Annonse
Grasrotandelen